แรงงานจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมการประชุมเชื่อสัมพันธ์ไมตรีระหว่างจังหวัดจันทบุรี ราชอาณาจักรไทย กับ จังหวัดพะตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา