สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีจัดประชุมการจัดทำแผนการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ปีงบประมาณ 2563

 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีจัดประชุมการจัดทำแผนการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 โดยมี แรงงานจังหวัดจันทบุรี (นางประไพพรรณ  ลุ่มจันทร์) เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี