สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 3

 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 3 ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี