ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 14 มี.ค. 2562 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนายศิลา แก้วตะพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตามแบบตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี

โดยได้เข้าพบหารือข้อราชการกับนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนการตรวจราชการฯ รอบที่ 2 
ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรีได้มีการขับเคลื่อนภารกิจเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย และในด้านประสานราชการการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรีก็ได้ดำเนินการเป็นไปด้วยดี 
ในการนี้ ได้เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างในระบบประกันสังคมได้มีการตรวจสุขภาพตามสิทธิ การส่งเสริมการจ้างงานยุวแรงงาน การส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ การวางตัวเป็นกลางในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง และขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงแรงงานในการประชาสัมพันธ์ชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบ รวมทั้งสร้างการรับรู้ถึงนโยบายและความพร้อมในการให้บริการประชาชน สู่สถานประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่นของกระทรวงแรงงาน กรณีมีเหตุการณ์สำคัญขอให้มีการรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงได้ทราบโดยด่วน
พร้อมนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) จังหวัดจันทบุรี พบว่า ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ อันเป็นการกระทำเกี่ยวกับการค้ามนุษย์