ศูนย์ข้อมูลแรงงานระดับจังหวัดจันทบุรี

 

 

สถานภาพแรงงาน

รวม

ชาย

หญิง

จำนวนประชากร

532,727

261,148

271,579

ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

444,261

215,694

228,567

1.ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน

332,872

178,221

154,651

   1.1 กำลังแรงงานปัจจุบัน

332,761

178,110

154,651

       1.1.1 ผู้มีงานทำ

332,092

177,897

154,196

       1.1.2 ผู้ว่างงาน

668

213

455

   1.2 ผู้ที่รอฤดูกาล

111

111

0

2.ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน

111,389

34,473

73,916

   2.1 ทำงานบ้าน

30,044

925

29,118

   2.2 เรียนหนังสือ

32,329

15,295

17,034

   2.3 อื่นๆ

49,016

21,253

27,763

ประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี

(ไม่อยู่ในวัยทำงาน)

88,466

45,454

43,012

 

 

 

 

แบนเนอร์ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด